×

Fout

Error compiling Sass: parse error: failed at `color: &mokka;` /var/www/vhosts/teslin.nl/httpdocs21/templates/teslin2.0/scss/template/_typo.scss on line 116
×

success

No Sass files were modified. Time elapsed 0 seconds

Onze maatschappij staat voor de uitdaging om een transitie naar een duurzame en gezonde samenleving te maken.

Sinds 1991 is Teslin actief als een betrokken investeerder met een langetermijnhorizon. Wij investeren in kleine en middelgrote beursgenoteerde ondernemingen in Nederland en omringende landen die duurzaam waarde creëren. Wij zijn ervan overtuigd dat dit alleen mogelijk is als de onderneming rekening houdt met de belangen van alle betrokken stakeholders. Wij zien het als een logische stap, om ESG (‘Environmental, Social en Governance’) verder te integreren in ons investeringsbeleid. 

Wat verstaan wij onder duurzaam en verantwoord beleggen?

Het is onze ambitie om te investeren in ondernemingen die goed gepositioneerd zijn voor een duurzame toekomst, of in elk geval de ambitie hebben om dat te worden. Daarbij zijn wij ervan overtuigd dat dit alleen maar mogelijk is als een onderneming fatsoenlijk zakendoet, wat inhoudt dat de onderneming rekening moet houden met de belangen van alle betrokkenen, het milieu en de maatschappij. Op de lange termijn zal dit ook de prestaties ten goede komen. Onderdeel van investeren is het identificeren en beheersen van risico’s. Wij doen dat door een diepgaande kennis van, en een grote betrokkenheid bij een select aantal ondernemingen. ESG past hierin.

Hoe integreren wij ESG en duurzaamheidsrisico’s in ons inversteringsbeleid?

ESG en duurzaamheidrisico’s zijn een integraal onderdeel van onze investeringsactiviteiten, voorafgaand en tijdens de investeringsperiode. Onder duurzaamheidsrisico’s verstaan wij gebeurtenissen of omstandigheden op ESG-gebied die de waarde van een van onze investeringen negatief kunnen beïnvloeden. Ons ESG beleid en beleid inzake duurzaamheidsrisico’s is op drie wijzen geïntegreerd:

 • Investeringsuniversum en uitsluiting: Onze focus op Europese small en mid caps brengt een relatief lage blootstelling aan ESG-risico’s en duurzaamheidsrisico’s met zich mee. De landenrisico’s zijn immers laag en bepaalde hoog-risico sectoren zoals mijnbouw en olieproductie komen in ons investeringsuniversum niet voor. Daarbij sluiten wij bepaalde sectoren nadrukkelijk uit, zoals tabak, wapens, pornografie en kansspelen. Tevens zullen wij niet investeren als wij reden hebben om aan te nemen dat een onderneming op lange termijn niet in staat is om op een duurzame manier waarde te creëren.

 • ESG en duurzaamheidsrisico’s zijn een onderdeel van de fundamentele analyse: Ons ondernemend aandeelhouderschap in een geconcentreerde portefeuille met substantiële aandelenbelangen vraagt allereerst om een zorgvuldige selectie van ondernemingen waarin wij investeren. ESG en duurzaamheidsrisico’s zijn een belangrijk onderdeel van de fundamentele analyse, omdat wij daarmee beogen vast te stellen of de onderneming toekomstbestendig is. Zo wordt de voorwaarde om te groeien van een onderneming in toenemende mate bepaald door de duurzaamheidspropositie.
 • Ondernemend aandeelhouderschap: Eenmaal geïnvesteerd, zijn wij actief betrokken bij het begeleiden van ondernemingen naar een duurzame toekomst. Door de omvang van onze belangen hebben wij invloed en zijn wij bij uitstek gepositioneerd om onze ondernemingen op ESG-gebied uit te dagen, tot verbetering aan te sporen en de voortgang te monitoren. Daar waar wij constateren dat een onderneming er onvoldoende in slaagt om haar doelstellingen te behalen, zullen wij het bestuur aanzetten tot actie. Uitoefening van ons stemrecht is een belangrijk instrument om invloed uit te oefenen. Leidt dit niet tot het door ons gewenste resultaat, dan zullen wij onze investering heroverwegen.

Wat betekent dat voor onze ondernemingen in de praktijk?

Wij verzoeken de besturen van ‘onze’ ondernemingen om (jaarlijks) te rapporteren over hun ESG-beleid en bekend te maken hoe zij zich inspannen om een bijdrage te leveren aan de uitdagingen waar wij als samenleving voor staan. Wij onderkennen daarbij dat de relevante ESG factoren verschillen per onderneming en we streven daarom naar maatwerk. Om de vergelijkbaarheid te vergroten kijken wij naar een aantal gemeenschappelijke factoren die in onze ogen van belang zijn voor duurzame waardecreatie.

Wat zijn onze doelstellingen op het gebied van ESG?

‘ESG’ biedt een raamwerk om ondernemingen vanuit verschillende perspectieven te analyseren, kansen te ontdekken en daarbij meetbare en bruikbare doelstellingen te formuleren. Waar aangewezen en wenselijk doen wij dit door samenwerking met andere aandeelhouders en belanghebbenden (zoals Eumedion), waarbij we kennis en invloed kunnen bundelen.

 • Ten aanzien van de juiste inrichting van de Governance van beursgenoteerde ondernemingen hebben wij een eigen visie uiteengezet in het Stewardshipbeleid ‘Ondernemend Aandeelhouderschap. Hierin wordt verwoord hoe wij ons al vanaf onze oprichting als actief en ondernemend aandeelhouder opstellen.
 • Op het gebied van de Social aspecten richten wij ons op de manier waarop een onderneming omgaat met haar stakeholders. Of klanten veilige en eerlijke producten en diensten krijgen die aan relevante kwaliteitseisen of richtlijnen voldoen, of de onderneming een goede werkgever is (i.e. haar werknemers een omgeving biedt waarin zij veilig, gezond en met perspectief op een goede toekomst hun werkzaamheden kunnen verrichten tegen een eerlijk loon) en of invulling wordt gegeven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld door het waarborgen van bescherming van persoonsgegevens en goede arbeidsomstandigheden door de gehele waardeketen.
 • Wij richten ons op het gebied van Environmental met name op de manieren waarop een onderneming bijdraagt aan het behalen van publieke doelen op het gebied van verbetering van het milieu, zoals onder meer vastgelegd in het Parijsakkoord. Onze analyse omvat onder andere het gebruik van energie, (schaarse) grondstoffen en water als ook de verwerking van gevaarlijke stoffen en afvalstromen.


Voorbeeld thema's

Environmental Social Governance
 • Uitstoot broeikasgassen
 • Energieverbruik
 • Watergebruik
 • Gebruik gevaarlijke stoffen
 • Afvalstoffenbeheer
 • Materiaalbeheer
 • Productontwikkeling en modulairiteit
 • Verantwoordelijkheid eindmarkt
 • ...
 • Werknemersveiligheid
 • Werknemerswelzijn
 • Werving, ontwikkeling en behoud werknemers
 • Diversiteit
 • Mensenrechten en relatie met de gemeenschap
 • Data privacy en beveiliging
 • Benoeming en samenstelling van bestuur en raad van commissarissen
 • Onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid van bestuur en raad van commissarissen
 • Remuneratiebeleid
 • Aandeelhoudersrechten
 • Integriteit (door gehele waardeketen)
 • Naleving wet- en regelgeving

Hoe rapporteren en communiceren wij over ESG?

Wij zijn sinds 2015 ondertekenaar van de UN Principles for Responsible Investment en rapporteren jaarlijks over hoe wij invulling geven aan deze principes. Wij zullen in openbare documenten, waaronder in ons Stewardshiprapport, onze fondsverslagen en directieverslagen, verantwoording afleggen over de uitvoering van ons ESG-beleid.

U vindt hier de ESG-rapporten van onze fondsen »

Ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheid

Ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen niet in aanmerking genomen

Wij nemen op dit moment de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen nog niet in aanmerking. De ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen refereren aan ongunstige effecten op een aantal verplichte en optionele indicatoren van duurzaamheidsfactoren waaronder “emissies in water” of “aandeel gevaarlijk afval en radioactief afval” in Europese duurzaamheidswetgeving (Commissie Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1288). Wij beschikken op dit moment nog over onvoldoende informatie om op betekenisvolle wijze over deze indicatoren te kunnen rapporteren.

Wij verwachten om op korte tot middellange termijn op betekenisvolle wijze te kunnen rapporteren over de belangrijkste ongunstige effecten van onze beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren. Dit zullen wij doen zodra we hiervoor over voldoende data beschikken. Wij verwachten op korte tot middellange termijn over voldoende data te beschikken om dit te doen, in het bijzonder vanwege de duurzaamheidsrapporteringstandaarden zoals voorzien in de Richtlijn (EU) 2022/2464 met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (de “CSRD”) waarover de ondernemingen waarin onze fondsen beleggen op korte tot middellange termijn zullen rapporteren.

Wat doen wij zelf?

Wij leven naar dezelfde maatstaven als die we voor onze ondernemingen relevant vinden. Onze interne ESG-commissie identificeert en implementeert verbeteringen op relevante ESG-thema’s zoals CO2 uitstoot door woon- en werkverkeer en duurzame inkoop van materialen en diensten.

Wij willen als onderneming positief bijdragen aan maatschappelijk relevante initiatieven. Dat kan door een financiële bijdrage te doen, maar vooral willen wij onze medewerkers actief enthousiasmeren om zelf na te denken over de maatschappelijke inzet van hun expertise en talenten. Teslin geeft haar medewerkers de tijd en ruimte om dit te doen.

Terug naar boven