×

Fout

Error compiling Sass: parse error: failed at `color: &mokka;` /var/www/vhosts/teslin.nl/httpdocs21/templates/teslin2.0/scss/template/_typo.scss on line 116
×

success

No Sass files were modified. Time elapsed 0 seconds

Gerlin Participaties Coöperatief UA ('Gerlin Participaties') houdt als constructieve en betrokken aandeelhouder voor de lange termijn belangen in ambitieuze beurgenoteerde ondernemingen in Duitsland. Gerlin Participaties promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling. Gerlin Participaties neemt momenteel de belangrijkste ongunstige effecten van haar beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren nog niet in aanmerking, maar verwacht op korte tot middellange termijn over voldoende data te beschikken om dit wel te doen.

Geen duurzame beleggingsdoelstelling

Dit financiële product promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling, zoals bedoeld in artikel 9 van de Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (de “SFDR”).

Ecologische of sociale kenmerken van het financiële product

Gerlin Participaties promoot ecologische en sociale kenmerken.

Gerlin Participaties promoot de volgende milieudoelstellingen in de zin van de Verordening (EU) 2019/2088 (de “Taxonomie”): de mitigatie van klimaatverandering, de adaptatie aan klimaatverandering, het duurzaam gebruik en de bescherming van water en maritieme hulpbronnen, de transitie naar een circulaire economie, de preventie en bestrijding van verontreiniging, en de bescherming en het herstel van biodiversiteit en ecosystemen.

Gerlin Participaties promoot de volgende sociale doelstellingen: waardig werk, adequate levensstandaarden en welzijn en inclusieve en duurzame gemeenschappen en samenleving. Gerlin Participaties heeft als subdoelstellingen deze doelstellingen: werknemersveiligheid, werknemerswelzijn, werving, ontwikkeling en behoud van werknemers, diversiteit, mensenrechten, dataprivacy en beveiliging.

Beleggingsstrategie

Gerlin Participaties belegt in ambitieuze beursgenoteerde bedrijven in Duitsland. Hierbij wordt actief belegd in ondernemingen die goed gepositioneerd zijn voor een duurzame toekomst, of in elk geval de ambitie hebben om dat te worden. Belangrijke selectiecriteria zijn de kwaliteit van het management, de groeipotentie en winstgevendheid van de onderneming, de positie in het marktsegment waarin deze opereert, een goede visie op ESG-risico’s en solide balansverhoudingen. Veelal is een groot deel van de aandelen nog in handen van de oorspronkelijke oprichtersfamilie en/of het zittende management. Voordat Gerlin Participaties in een onderneming investeert, voert zij een fundamentele analyse uit waarbij alle bedrijfsspecifieke risico’s, waaronder risico’s op het gebied van duurzaamheid, worden meegenomen en afgewogen. Gerlin Participaties stelt zich op als constructieve en betrokken langetermijnaandeelhouder.

De bindende elementen die gebruikt zijn bij het selecteren van de beleggingen om te voldoen aan de ecologische en/of sociale kenmerken die Gerlin Participaties promoot zijn:

  • haar investeringsuniversum en uitsluitingsbeleid. Gerlin Participaties investeert in Duitse small en micro caps. Dit brengt een relatief lage blootstelling aan duurzaamheidsrisico’s met zich mee. Het landenrisico is namelijk relatief laag en bepaalde hoog-risico sectoren zoals mijnbouw en olieproductie komen in dit investeringsuniversum niet voor. Daarbij sluit Gerlin Participaties bepaalde sectoren nadrukkelijk uit, zoals tabak, wapens, pornografie en kansspelen. Ook investeert Gerlin Participaties niet in een onderneming als zij reden heeft om aan te nemen dat een belegging in deze onderneming op middellange tot lange termijn niet als duurzame belegging kan kwalificeren.
  • het uitvoeren van een fundamentele analyse naar de onderneming. ESG is onderdeel van de fundamentele analyse van Gerlin Participaties, waarbij Gerlin Participaties beoogt vast te stellen of een onderneming op middellange tot lange termijn duurzaam waarde kan creëren en zodoende toekomstbestendig is.
  • het uitdragen van ondernemend aandeelhouderschap zoals vastgelegd in het Stewardshipbeleid van Teslin Capital Management BV (“TCM”). Gerlin Participaties is actief betrokken bij het begeleiden van ondernemingen naar een duurzame toekomst. Doordat Gerlin Participaties substantiële belangen in de ondernemingen neemt waarin zij investeert en zich opstelt als constructieve aandeelhouder, is Gerlin Participaties bij uitstek gepositioneerd om de ondernemingen waarin zij investeert op ESG-gebied uit te dagen, tot verbetering aan te sporen en de voortgang van deze ondernemingen op ESG-gebied over tijd te monitoren.

Ten aanzien van de juiste inrichting van de governance van beursgenoteerde ondernemingen heeft TCM haar visie uiteengezet in het Stewardshipbeleid. Gerlin Participaties richt zich op de volgende onderwerpen:

  • benoeming en samenstelling van bestuur en raad van commissarissen;
  • onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid van bestuur en raad van commissarissen;
  • remuneratiebeleid, aandeelhoudersrechten en integriteit (door de gehele waardeketen); en
  • naleving van wet- en regelgeving.

TCM heeft een ESG-commissie. Deze commissie heeft als doel om mogelijke verbeteringen op het gebied van duurzaamheid te identificeren en te implementeren binnen de beleggingsinstellingen die zij beheert en de ondernemingen waarin de beleggingsinstellingen die zij beheert, hebben belegd.

Aandeel beleggingen

Gerlin Participaties zal haar activa alloceren op basis van haar beleggingsstrategie, die zij heeft besproken onder “Welke beleggingsstrategie hanteert dit financiële product?”. Gerlin Participaties heeft geen minimumaandeel vastgesteld voor haar beleggingen die worden gebruikt om te voldoen aan de ecologische of sociale kenmerken die Gerlin Participaties promoot. Gerlin Participaties heeft ook geen minimumaandeel aan duurzame beleggingen van Gerlin Participaties vastgesteld.

Gerlin Participaties heeft de intentie om op de lange termijn haar activa volledig in duurzame beleggingen te alloceren, overeenkomstig de grafiek hieronder.

teslin diagram duurzaamheidsinformatie

Gerlin Participaties heeft geen minimum percentage gesteld waarin haar duurzame beleggingen moeten zijn afgestemd op de Taxonomie. Gerlin Participaties heeft de intentie om de duurzaamheid van haar beleggingen in de toekomst mede te bepalen met inachtneming van het raamwerk uit de Taxonomie en de SFDR maar beschikt op dit moment niet over voldoende data hiervoor. Gerlin Participaties zal in haar jaarverslagen rapporteren over de mate waarin haar duurzame beleggingen zijn afgestemd op de Taxonomie, wanneer zij hiervoor over voldoende informatie beschikt.

Gerlin Participaties heeft geen minimum percentage gesteld waarin haar duurzame beleggingen met een milieudoelstelling niet moeten zijn afgestemd op de Taxonomie. Gerlin Participaties heeft de intentie om de duurzaamheid van haar beleggingen in de toekomst mede te bepalen met inachtneming van het raamwerk uit de Taxonomie en de SFDR maar beschikt op dit moment niet over voldoende data hiervoor. Gerlin Participaties zal in haar jaarverslagen rapporteren over de mate waarin haar duurzame beleggingen met een milieudoelstelling niet zijn afgestemd op de Taxonomie, wanneer zij hiervoor over voldoende informatie beschikt.

Gerlin Participaties heeft geen minimum percentage vastgesteld waarin haar duurzame beleggingen als sociaal duurzaam moeten kwalificeren.

Monitoring ecologische of sociale kenmerken

Gerlin Participaties zal jaarlijks rapporteren over haar prestaties op het gebied van ecologische en sociale kenmerken in haar jaarverslag, zoals voorzien in de SFDR. Zij is niet voornemens om deze rapportage in haar jaarverslag te laten controleren door een externe assurantiepartij.

Methodologieën

Gerlin Participaties gebruikt kwantificeerbare en kwalificeerbare duurzaamheidsindicatoren in haar ESG-beleid om de duurzaamheid van een belegging te meten. Gerlin Participaties gebruikt momenteel de volgende kwantificeerbare indicatoren: koolstofdioxide-voetafdruk, afwezigheid van werknemers en ongelukken op de werkvloer. Daarnaast gebruikt Gerlin Participaties de volgende kwalitatieve indicatoren: aanwezigheid van voorschriften bij een onderneming op de volgende onderwerpen: ESG of CSR, anti-corruptie, bedrijfsethiek, klokkenluiders, gedragsvoorschriften, gezondheid en veiligheid, databescherming en privacy, aanbestedingen, ESG-afhankelijke remuneratie, diversiteit en inclusie.

Gerlin Participaties kan ad-hoc duurzaamheidsindicatoren gebruiken om de duurzaamheid van haar beleggingen te meten. Gerlin Participaties rapporteert in (een bijlage bij) haar jaarverslag over de gebruikte duurzaamheidsindicatoren per jaar en de prestaties van haar beleggingen op deze duurzaamheidsindicatoren.

Gerlin Participaties heeft de intentie om de duurzaamheid van haar beleggingen in de toekomst mede te bepalen met inachtneming van het raamwerk uit de Taxonomie en de Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (de “SFDR”), maar beschikt op dit moment niet over voldoende data hiervoor. Gerlin Participaties verwacht op korte tot middellange termijn over voldoende data te beschikken om dit te doen, in het bijzonder vanwege de duurzaamheidsrapporteringstandaarden zoals voorzien in de Richtlijn (EU) 2022/2464 met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (de “CSRD”) waarover de ondernemingen waarin zij belegt op korte tot middellange termijn zullen rapporteren.

Databronnen en -verwerking

Gerlin Participaties gebruikt openbare data afkomstig van de ondernemingen waarin zij investeert om haar ecologische en sociale kenmerken te behalen. Gerlin Participaties kan op ad-hoc basis externe partijen opdracht geven tot een analyse op het gebied van duurzaamheid met betrekking tot een onderneming waarin zij investeert, een onderneming waarin zij mogelijk wil investeren of een markt of sector in het algemeen. In dat geval wordt de data in onderling overleg vastgesteld. Een voorbeeld van een dergelijke ESG-analyse in het ESG-rapport dat Gerlin heeft opgesteld met MJ Hudson voor 2022.

Gerlin Participaties heeft geen specifieke maatregelen genomen om de kwaliteit van deze data te waarborgen en heeft geen specifiek proces voor het verwerken van data die betrekking heeft op duurzaamheidsfactoren.

Gerlin Participaties kan in zijn algemeenheid niet aangeven welk aandeel van de duurzaamheidsdata die zij verwerkt of zal verwerken een schatting is.

Methodologische en databeperkingen

Gerlin Participaties gebruikt momenteel maar een aantal duurzaamheidsindicatoren om te bepalen hoe haar beleggingen presteren op duurzaamheidsfactoren, zoals hierboven beschreven onder methodologieën. Het is mogelijk dat dit een onvolledig beeld oplevert van de duurzaamheid van haar beleggingen.

Gerlin Participaties beschikt vooralsnog over onvoldoende informatie om te kunnen rapporteren over de belangrijkste ongunstige effecten van haar beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren zoals bedoeld in Commissie Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1288.

Due diligence

Voorafgaand aan een investering voert Gerlin Participaties due diligence-onderzoek uit naar de relevante onderneming. Gerlin Participaties gebruikt hierbij in het algemeen geen externe partijen, aangezien haar investeringen zich in beginsel beperken tot Duitse beursgenoteerde ondernemingen.

Engagementbeleid

Gerlin Participaties stelt zich op als constructieve en betrokken langetermijnsaandeelhouder. In dat kader voert zij haar engagement uit in lijn met het stewardshipbeleid van TCM. Onderdeel hiervan is in ieder geval het voeren van discussies over duurzaamheid met de ondernemingen waarin zij investeert. Wij doen dit ook in het kader van onze ESG-strategie, waarbij een gesprek met het management van de ondernemingen waarin wij investeren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage ‘Precontractuele informatieverschaffing art. 8 SFDR Verordening (EU) 2019/2088’ in het Informatiememorandum.

Engagement is voor Gerlin Participaties onderdeel van ondernemend aandeelhouderschap en één van de hoekstenen van haar investeringsstrategie. Voor Gerlin Participaties houdt dit onder andere in dat zij het bestuur van de ondernemingen waarin zij belegt, probeert meerdere keren per jaar te spreken. Gerlin Participaties probeert een bestendige en constructieve relatie op te bouwen met zowel bestuurders als commissarissen. Gerlin Participaties probeert mee te denken met de ondernemingen waarin ze belegt en deze te stimuleren om zich te richten op de lange termijn en duurzame waardecreatie.

 

Terug naar boven